Erstatningsrett

Har du et krav?

IMAG3624 2Når noen har påført deg en skade eller et tap, er det rett og rimelig at de må gjøre opp for seg. Men hvordan kan man avgjøre hvem som er ansvarlige for skaden og om du har et erstatningskrav eller ikke? Det er flere vilkår som må være oppfylt for at du skal ha krav på erstatning.

Økonomisk tap

For at man skal ha krav på erstatning må man ha mistet noe. Erstatningen skal gjøre deg skadesløs, altså slik tilstanden var før hendelsen inntraff. Hvis for eksempel naboen din ødelegger sykkelen din, skal han reparere den. Siden det ikke er alle naboer som kan reparer sykler, og siden det ofte er umulig å reparer eller gjenskaffe den tingen som er ødelagt, bruker vi som regel penger til å gjøre opp for oss. Dette gjelder særlig dersom det som er ødelagt er noens helse, et kunstverk eller andre ting som det bare finnes én av. For at slike ting skal la seg erstatte regner man om verdien av dem til penger og fastsetter en erstatningssum. Slike fastsettelser kan være vanskelig og det kan ofte være her konflikten ligger. Kanskje er Lars og Peder enige om at det var Peder som knuste Lars sin vase, men de blir ikke enige om hvor mye Peder bør betale til Lars. Hvor mye er for eksempel evnen til å gå verdt? Slike spørsmål finnes det svar på i rettspraksis og offentlige satser.

Ansvarsgrunnlag

Ansvarsgrunnlag vil si at det må stå i loven at man har krav på erstatning. Aktuelle lover vil være skadeerstatningsloven, produktansvarsloven og bilansvarsloven. Et eksempel er bilansvarslovens § 4 hvor det står at «Gjer ei motorvogn skade, har skadelidaren krav på skadebot hjå det trygdelaget som vogna er trygda i». Det står altså klart i loven at hvis en bil forårsaker skade, kan den som er skadet krever erstatning fra forsikringsselskapet bilen hvor bilen er forsikret. Advokaten kan hjelpe deg å finne riktig lovtekst og vurdere om det finnes ansvarsgrunnlag for din skade.

Årsakssammenheng

For at du skal kunne kreve erstatning må det være sammenheng mellom hendelsen og skaden. Dersom naboen låner sykkelen din, som etter flere års forfall er full av rust, og den tilfeldigvis går i stykker når han har den, vil du nok ikke få erstatning av han. Da er det manglende vedlikehold som er årsaken til skaden, ikke naboens bruk. Ofte er denne vurderingen ikke så rett frem. Særlig hvis skaden har oppstått over lengre tid og har en karakter som gjør den vanskelig å påvise. Et eksempel kan være at man bor i nærheten av en fabrikk hvor støy og utslipp gir deg mye vondt i hodet. Da kan det være vanskelig å bevise at skaden skyldes fabrikken. Advokaten kan hjelpe deg med å sannsynliggjøre årsakssammenheng.

Påregnelighet

At skaden må være påregnelig vil si at det må være mulig å forutse at den kan oppstå. Det ville vært urimelig at man skulle få ansvar for konsekvensene av sine handlinger som er helt utrolige. Dersom du feller et tre på din eiendom, er det ikke så vanskelig å se for seg at treet kan falle feil inn på naboens eiendom og treffe naboens bil. Da kan man blir erstatningsansvarlig. Men dersom treet faller akkurat der det skulle, katten til naboen tilfeldigvis blir skremt og løper ut i gaten, naboen løper etter og blir påkjørt, vil det være urimelig å si at du burde forutsett det før du felte treet. Skyld Det er en forutsetning for at du kan kreve erstatning fra noen at denne personen har skylden for ditt økonomiske tap. Personen må ha handlet med forsett, altså med vilje, eller med grov uaktsomhet. Grov uaktsomhet vil si at personen burde ha skjønt at det var risiko for at skaden kunne oppstå og derfor enten avstått fra å gjøre det han gjorde eller gjøre det annerledes. I eksempelet med felling av tre kan man si at det er grovt uaktsomt av deg å ikke varsle naboen slik at han kan flytte bilen. Det er også grovt uaktsomt av deg å felle et tre uten å ha kontroll på hvor det faller. Kanskje burde du brukt fagmann til det. I juridiske termer kalles skyldbegrepet culpa.

Objektivt ansvar

Dersom man ikke kan bevise skyld, kan man likevel få erstatning dersom det faller inn under regelen om objektivt ansvar. Objektivt ansvar brukes til å plassere risikoen for en skade som er påført at en bedrift eller fabrikk og oppsto på grunn av skader som ble påført naboene til industrielle bedrifter. Utgangspunktet er at det er bedriften som må bære ansvaret for skader bedriften har påført noen, selv når det ikke foreligger skyld.  En bedrift kan ha objektivt ansvar selv når det er en utenforstående som er skyld i skaden. Et eksempel er en bedrift som fikk ansvaret for skader etter en eksplosjon i dynamittlageret på fabrikken. Eksplosjonen skyldtes en brann som var påsatt av en tredjeperson, men bedriften måtte ta ansvaret (Rt. 1983 s. 552).

Dersom du tror du har et erstatningskrav, kan det være en god investering å snakke med en advokat. Ofte vil den som er erstatningspliktig få juridisk bistand av sitt forsikringsselskap og det å ta opp kampen med dem kan være en overveldende oppgave, særlig hvis man allerede er skadet.

Hos Advokatfirmaet Krogstad forhandler vi med forsikringsselskap hver dag. Vi løser mange saker utenomrettslig og det fører til raskere utbetaling av erstatning til våre klienter. Vil du har en vurdering av din sak? Kontakt advokatfullmektig Grethe-Alina Krogstad eller advokatfullmektig Morten Solbu Jullumstrø.post@krogstad.no    +47 73 84 19 00